افسانه جمالی

خیلی خوب شرکت ما به صورت کامل در این پرونده پیروز شد .

افسانه جمالی

مدیر فنی شرکت هواپیمایی