سعید پور اقدم

ممنون و سپاس از کل مجموعه به ویژه اقای خزایی مدیریت مجموعه نیک اندیش

سعید پور اقدم

مدیر عامل شرکت سوله سازی برترسازه